اطلاعیه‌ی انجمن: اطلاعیه تالار ترک خودارضایی
تالار ترک خودارضایی

معرفی تالار:
تالار ترک خودارضایی، تالار اصلی کانون بوده و هسته ی مرکزی کانون را تشکیل می دهد.
عمده فعالیت های این تالار مستقیما پیرامون ترک خودارضایی بوده و به هدایت کاربران و انگیزه بخشی به آن ها می پردازد.
تعامل کاربران پیرامون موضوع ترک، انتقال تجربیات و کمک جهت مدیریت شرایط اورژانسی در این تالار رخ می دهد. انجمن های تالار:
این تالار از 3 انجمن اصلی «گروه های ترک»، «تجربیات ترک» و «اورژانس» تشکیل شده.

جهت آشنایی با هر یک از انجمن های این تالار از لینک های پایین استفاده کنید:

3- اطلاعیه انجمن اورژانس --> مشاهده ی انجمن