اطلاعیه‌ی انجمن: معرفی انجمن تجربیات موفق ترک
انجمن تجربیات موفق ترک از 15 موضوع مختلف تشکیل شده است

که به ترتیب زیر دسته بندی شده اند:


تاپیک های بیان تجربیات پاکی  و آرشیو آن

  1. تجربیاتی از جنس آغازین ( بازه ی 10 تا 30 روز پاکی )
  2. تجربیاتی از جنس ادامه ( 2 تا 6 ماه پاکی > بازه ی 60 تا 180 روز پاکی )
  3. تجربیاتی از جنس استقامت ( 7 تا 12 ماه پاکی > بازه ی 210 تا 360 روز پاکی )
  4. تجربیاتی به بلندای نامنتها ( تجربیاتی بالای یک سال پاکی > 390 تا ∞ روز پاکی )
  5. آرشیو تجربیات شما در ترک


تاپیک های مصاحبه با افراد موفق در ترک

  1. هم کلامی با ادامه دهنده ها ( مصاحبه در بازه یک تا 6 ماه پاکی )
  2. هم کلامی با استقامت کنندگان ( مصاحبه در بازه 7 تا 12 ماه پاکی )
  3. هم کلامی با افتخارات کانون ( مصاحبه در بازه بیش از یک سال پاکی )


تاپیک جمع آوری چکیده مصاحبه ها


تاپیک بیان راهکار هایی برای ترک از دیدگاه کاربران


 تاپیک بیان تاثیرات پاکی و دور بودن از خودارضایی


تاپیک راهنما های انگیزشی در طول مسیر پاکی


تاپیک برگزاری مسابقه از تجربیات اعضای کانونی و آرشیو آن


تاپیک نظرسنجی تالار تجربیات


.
.
.
.

** لازم به ذکر است که راهنمای کامل عملکرد هر کدام از تاپیک ها در اولین پست آنها آورده شده است. **